Menu Nastavení

Barva pozadí...
Nastaví barvu pozadí, na kterém se zobrazuje text.

Písmo...
Vybere písmo, které se pak objeví v textu všech oken programu a bude použito i pro tiskárnu (kromě tisku formuláře pro registraci poštou, kde je písmo možno nastavit zvlášť, avšak bez možnosti uložení, takže po uzavření formuláře se vrátí jeho implicitní hodnota.). Barva písma při tisku je vždy černá, nezávisle na nastavené barvě písma.

Házení mincí   
Volba Počítačem nebo Ručně určí způsob získávání čar hexagramu. Viz Vytvoření čar a první věštba.

Uspořádání Trigramů
Zde je možno zvolit způsob kruhového uspořádání trigramů na obrázku vlevo nahoře podle toho, jak je údajně sestavil bájný císař Fu-Si, nebo později král Wen.

Soupis Hexagramů
Po této volbě se zobrazí tabulka se soupisem názvů všech hexagramů podle jejich pořadí. Po dvojitém klepnutí levým tlačítkem myší na některý z názvů v tabulce se příslušný hexagram vykreslí ve středu kruhového uspořádání trigramů na obrázku vlevo nahoře a současně se otevře okno s jeho celým výkladem (včetně výkladu všech proměnných čar). Text plného výkladu z tohoto okna nelze tisknout, ostatní funkce zajišťuje lokální menu, které lze vyvolat klepnutím pravého tlačítka myši na toto okno. Toto okno, nebo tabulku hexagramů lze zavřít též klávesou F9. Dvojité klepnutí na název hexagramu v tabulce lze nahradit stisknutím klávesy Enter. Okno s plným výkladem hexagramu lze též vyvolat z Obrázku trigramů.


Ukládat do souboru
Určení součástí, které mají být uloženy do textového souboru s věštbou:
Číslo hexagramu:
Zatržení této volby zajistí uložení čísla hexagramu do textového souboru s věštbou. Číslo hexagramu je uloženo do prvního řádku souboru s textem, pokud je tento soubor otevřen programem I-ging, první řádek s číslem hexagramu se v textu nezobrazí, ale jeho přítomnost v souboru umožní zobrazení příslušného hexagramu (včetně proměnných čar) v automaticky otevřeném Panelu hexagramu. Není-li číslo hexagramu v souboru uloženo, Panel s hexagramem se nezobrazí.
Vývojový hexagram:
Tato volba zajistí automatické přidání textu s vývojovým (doplňkovým) hexagramem na konec textu s věštbou.
Návod výkladu vývojového hexagramu:
Přidá do souboru před text vývojového hexagramu odstavec se stručným návodem, jak vývojový hexagram při výkladu použít.

Zobrazit panel hexagramu
Znovu zobrazí Panel hexagramu v případě, že byl uživatelem skryt. Není-li k dispozici číslo hexagramu (např. když nebylo uloženo do souboru) je tato volba nepřístupná.
   
Systémové barvy
Použije pro text a pozadí textu systémové barvy nastavené ve Windows.

Původní nastavení
Tato volba, po případných změnách provedených uživatelem, vrátí nastavení písma a oken do původního stavu.

Dřevo stolu
Vymění na obrazovce programu texturu dřeva za jinou. Při zatržení volby Zobrazovat náhodně se při každém spuštění programu náhodně zobrazí některá textura dřeva ze seznamu.

Papír
Vymění texturu papíru ve zvoleném prvku zobrazení.

Mince
Změní vzhled mincí na obrazovce programu.

Zvuky
Volba zvuku při dokončení věštby. Při zatržení volby Přehrávat náhodně dojde při každém přehrání zvuku automaticky k jeho náhodnému výběru ze zvuků v seznamu.
 
Rychlé otáčení mincí
Mění rychlost otáčení mincí.

Uložit nastavení
Uloží nastavení provedené uživatelem.Zpět        Obsah        Další