Menu Soubor

Nový   
Otevře nové okno a současně nastaví program do počátečního stavu (podobný účinek má volba Zrušit v menu Úpravy, avšak bez otevření nového okna). Program umožňuje otevřít nejvíce devět oken. V záhlaví každé nové stránky je kromě data a času také předepsáno slovo “Otázka:”, za které lze otázku týkající se věštby zaznamenat.

Otevřít...
Otevře soubor textového nebo šifrového typu, ve kterém lze výsledek věštby uložit, a zobrazí jej jako nově otevřené okno. Při otevírání šifrovaného souboru se objeví výzva k zadání hesla, bez kterého nelze soubor otevřít.

Uložit   
Uloží text zobrazeného okna do textového formátu, nebo jako zašifrovaný soubor.

Uložit Jako...   
Uloží text zobrazeného okna, pokud je tento text již uložen, lze ho touto volbou uložit pod jiným jménem, popřípadě jako jiný typ (textový - šifrovaný), přičemž je původní soubor zachován.

Zavřít
Zavře zobrazené okno. Je-li zavřeno poslední okno, program automaticky otevře nové.

Vzhled stránky...
Zde je možno nastavit okraje stránky pro tisk. Nastavené hodnoty v milimetrech se nemusí přesně krýt s okraji papíru při tisku, je nutno brát v úvahu, že tyto hodnoty mohou být posunuty o hodnoty nastavené tiskárnou.

Tisk...   
Vytiskne text zobrazeného okna druhem a velikostí písma, které je zobrazeno. To je možno změnit v menu Nastavení - Font.... Tisk písma probíhá vždy černou barvou, nezávisle na zobrazené barvě písma.

Nastavení tisku
Otevře standardní dialogové okno pro nastavení tisku.

Konec       
Ukončí program.Zpět        Obsah        Další